06 cách nộp phạt nguội đơn giản, thông dụng

Cách 1: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt.


Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.


Cách 3: Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính (tại đây là chiến sĩ Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông).


Cách 4: Nộp tiền phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Căn cứ Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP)


06 cách nộp phạt nguội đơn giản, thông dụng

Cách 5: Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA còn cho phép người vi phạm giao thông nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Để thực hiện nộp phạt, người vi phạm thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn “Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”

Bước 4: Chọn “Nộp hồ sơ” và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt.

Cách 6: Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Để thực hiện nộp phạt nguội qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp phạt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại đường dẫn https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Chọn menu tại góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ >> chọn "Thanh toán trực tuyến" >> chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (nếu là công dân hoặc doanh nghiệp thì chọn vào cột tương ứng) >> chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Bước 3: Nhập số liệu:

- Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" >> nhập số quyết định >> nhập mã bảo mật.

- Trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" >> nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" >> tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" >> chọn theo "tỉnh/thành phố" >> chọn "đơn vị lập biên bản xử phạt" >> chọn "ngày vi phạm" >> nhập mã bảo mật.

Bước 4: Chọn "Tra cứu" sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

Bước 5: Chọn hình thức "thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" hoặc "thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Bước 6: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.