Qua cầu hẹp, xe tải được đi trước

Câu hỏi: Cùng qua cầu, xe nào được ưu tiên?

Đáp án: Xe tải (theo bộ 600 câu sát hạch lý thuyết lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Có     độc giả trẳ lời đúng

Xe tải được ưu tiên qua trước.

Theo biển báo I.406 (Ưu tiên qua đường hẹp) ở hướng xe tải, biển này chỉ dẫn cho lái xe biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có phương tiện giao thông đường bộ đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

Đồng thời ở hướng xe khách có biển P.132 thông báo các loại xe (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Như vậy trong tình huống này, xe tải đường quyền đi qua cầu trước và xe khách phải nhường đường cho xe tải.

Nguyên Vũ