Chi phí cấp mới biển số xe máy năm 2021 là bao nhiêu?

Cách tính phí trước bạ xe máy


Căn cứ Điều 5 và điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã đăng ký quyền sở hữu xe máy lần đầu bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân với 5%.


Phí cấp biển số tùy theo khu vực và giá trị xe.

Như vậy phí trước bạ ở khu vực này sẽ bằng Giá tính lệ phí trước bạ x 5%


Lưu ý: Thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.


Ở các khu vực còn lại, căn cứ Điều 5 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân với 2%.


Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%


Phí cấp biển số xe máy


Bảng phí cấp biển số xe máy mới trong năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC ban hành năm 2016 cụ thể như sau:


Lệ phí cấp biển số xe máy

Cần lưu ý rằng theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể căn cứ để quy định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể như sau:


Lệ phí cấp biển số xe máy khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh